Katedry

Výpis kateder

Mgr. Jiří Šebek

Podnikání a obchod

 • Podnikání a obchod jsou nosnými kameny společnosti a pojí se s historií lidstva. Ať už se jedná o prodej zmrzliny nebo vývoj vysoce specializovaného IT softwaru, základní pilíře každého podnikání jsou velmi podobné.
 • Studium proto vychází ze zkušeností a praxe od drobných podnikatelů, obchodníků a živnostníků přes malé a střední podnikatele až po velké světové hráče, jakými byli například A. Carnegie, H. Ford, T. Baťa, S. Jobs nebo i aktuální J. Bezos, E. Musk a další.
 • Studenti pochopí principy podnikání, dovednou vyhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých forem (OSVČ, s.r.o., a.s.), a to jak s ohledem na zahájení, tak i na provoz a ziskovost. Budou umět založit vlastní společnost a naučí se k ní přistupovat tak, aby byla zisková. Osvojí si dovednosti, jak navázat a udržet vztah s klientem, aby vedl k obchodnímu přátelství. Naučí se empatii, porozumění klientových potřeb i obav, volbě vhodného způsobu komunikace a přístupu k řešení problémů klienta.
 • Absolventi nabyté znalosti a dovednosti uplatní jak v podnikání spojeným s výkonem funkce (CEO, CFO, COO…), tak i na manažerských a obchodních pozicích.

Dr., Mgr. et Mgr. Petr Pacher, Ph.D., MBA

Management a leadership

 • Studenti porozumí vedení na všech úrovních: od základní úrovně vedení přes střední manažerskou úroveň až po nejvyšší management. Pochopí principy managementu jiných struktur, jako je např. multilevel struktura.
 • Studenti budou schopní přistupovat k řízení podle toho, o jakou organizaci se jedná (zda se jedná o korporaci, nadaci, či organizaci zabývající se službami nebo výrobou).

Ing. Josef Holán

Informační systémy a technologie

 • Studenti pochopí postavení IS/IT v organizaci. Dále budou schopní zvolit vhodný software i hardware dle svých potřeb.
 • Problémy jednoduššího charakteru budou schopní řešit samostatně. Složitější problémy budou umět řešit s příslušným oddělením. Kombinace těchto znalostí jim pomůže dosahovat požadovaných výsledků.

Zdeněk Ševčík

PR a marketing

 • Studenti porozumí roli marketingu a PR v organizaci. Budou schopní definovat cílovou skupinu a oslovit ji vhodnými prostředky, které povedou ke chtěné reakci ze strany klienta.
 • Budou rozumět nástrojům, které jsou v rámci marketingu využívané. Porozumí principům online a offline marketingu.
 • Před zahájením i během marketingové akce dokáží zrealizovat korektní analýzy i experimenty a zhodnocovat dopad jejich výsledků.
 • Na získané poznatky budou umět nahlížet optikou klienta a budou schopní sledovat změny klientova chování v čase a reagovat na ně.
 • Studenti budou umět realizovat, naplánovat a vyhodnotit interní PR (vztahy mezi pracovníky, firemní klima, vnitrofiremní akce podporující týmového ducha) i externí PR (zákaznický klub, výstavy, veletrhy, sponzoring, charita apod).

Mgr. et. Mgr. Michaela Píšková, MBA

Psychologie a komplexní personalistika

 • Znát sám sebe a umět poznat druhého člověka je klíčovým předpokladem pro úspěch napříč životními rolemi. Proto v rámci Katedry aplikované psychologie a personalistiky pomáháme studentům porozumět tomu, kým jsou, co v životě chtějí a co k dosažení toho potřebují.
 • Zaměřujeme se na praktický trénink porozumění sobě samému i druhým lidem, rozvoj zodpovědného přístupu vůči sobě i okolí, prohloubení kontaktu se svými emocemi a potřebami tak, aby se studenti mohli ve svém životě rozhodovat a rozvíjet požadovanou cestou.
 • Aplikovanou psychologii využíváme pro praktické oblasti práce s lidmi jako je výběr vhodného člověka do týmu, jeho řádné zapracování i efektivní rozvoj jeho kompetencí. Postupně se zabýváme klíčovými procesy, které jsou nezbytné pro správný chod organizace z pohledu péče o pracovníky.

Ing. Sylvie Riederová PhD.

Ekonomika a finance

 • Studenti díky výuce pochopí význam ekonomiky a financí v životě člověka a společnosti. Porozumí jak roli financí v podnikání a ekonomice organizace, tak i v osobním životě. Porozumí toku peněz uvnitř firmy, bankovnictví, finančním trhům, finančním produktům, produktům pojišťovnictví, účetnictví, daňovému systému a vyznají se i v pojmu investování.
 • Tyto vědomosti budou schopni využít v praxi při volbě vhodné cesty pro správné hospodaření s penězi ve firmě i v osobní rovině na základě toho, v jaké finanční situaci se zrovna nachází.

JUDr. Tomáš Hofrichter

Právo

 • Orientace v jednotlivých právních odvětvích již není základní potřebou pouze právníků, ale prolíná se všemi profesními oblastmi. Studium poskytuje širší právní základ tak, aby absolventi fakulty byli všestranně připraveni na výkon různých povolání a orientovali se v mnoha humanitních oborech.
 • V průběhu studia se budou studenti zabývat téměř všemi oblastmi platného práva ČR. Po seznámení se ze základy právní teorie a jednotlivých právních systémů je studium zaměřeno zejména na obory, se kterými se studenti mohou následně setkat v praxi, ať už z pozice zaměstnanců, zaměstnavatelů, vlastníků obchodních korporací, či pouze optikou běžného spotřebitele. Velký důraz je tak kladen zejména na právo občanské, obchodní, pracovní. To vše doplněno o základy práva trestního, správního a ústavního.
 • Absolvent sice nebude oprávněn bez dalšího vykonávat právnické profese (advokát, soudce, notář, soudní exekutor), avšak měl by být po právní stránce všestranně připraven řešit běžná právní jednání, dokázat kriticky vyhodnotit obsah smluvních ujednání a v případě závažnějších právních otázek se odborným způsobem dokázat obrátit s žádostí o spolupráci na příslušnou instituci. Bude umět pracovat s právními texty a soudními rozhodnutími, naučí se formulovat vlastní závěry i stanoviska a obhájit je. Během studia se v rámci praxí podívá, jak to funguje např. u soudu nebo v advokátní kanceláři.

Bc. František Dvořák

Kvalita

 • Kvalitou rozumíme soubor všech vlastností a znaků výrobku nebo činností (např. služeb), které se vztahují na splnění daných požadavků zákazníka.
 • Studenti budou schopní rozpoznat, zda je postup při určité činnosti vhodný. V případě problémů budou umět identifikovat nesrovnalosti v procesu a navrhnout správný postup řešení.

doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEng

Výroba a produkce

 • Žijeme v době informačních technologií a služeb. Přesto pro uspokojení základních lidských potřeb je jednou z hlavních oblastí výroba produktů, zboží.
 • Pro úspěšné fungování podniku jsou klíčové inovace výrobku, ale i procesů. To je další důvod proč se velmi dobře orientovat ve výrobě a výrobních procesech, a to i v případě, že využíváme pro část nebo celou výrobu outsourcing.
 • Katedra výroby se holistickým pohledem zabývá výrobou od vývoje, přes jednotlivé výrobní technologie, včetně nekonvenčních, jako jsou 3D tisk, rapid prototyping a další. Dále se soustřeďuje na procesy plánování, řízení kontroly výroby, včetně nákupu, logistiky, údržby a bezpečnosti. Nedílnou součástí zájmu katedry jsou systémy řízení jakosti a metody zlepšování kvality výroby.

PhDr. Petr Hruška, MBA

Historie, politologie a vývoj chování organizací

 • Studenti budou rozumět tomu, jak se vyvíjela naše společnost, lidé v ní i její mocenské celky.
 • Pochopí, jaký má historie vliv na dění v současnosti v celosvětovém měřítku.
 • Zjistí, jak se vyvíjely politické systémy a jak fungují jednotlivá státní zřízení jako manifest managementu na nejvyšší úrovni.
 • Dále porozumí tomu, jak funguje veřejná správa a jaký je rozdíl jejího fungování oproti komerční sféře.

Mgr. Jiří Šebek

Jazykové vzdělávání

 • Katedra jazyků, ve spolupráci s partnerskou společností Dialect, s.r.o., poskytuje studentům, učitelům a společnostem širokou škálu kurzů odborného a profesního rozvoje v jazycích včetně přípravy na mezinárodně uznatelné zkoušky dle CEFR.
 • Učitelé katedry jazyků jsou odborníci ve svých specializacích. Své znalosti čerpají z působení na mezinárodním poli, vzdělávacích projektech, publikační činnosti a zejména pak vzdělávání jazyků různých typů studentů od těch, co jsou na začátku své kariéry až po vysoce postavené manažery či jednatele společností.
 • Žijeme ve stále rozmanitější multikulturní společnosti. Na stále globálnějším trhu práce a s větší mobilitou pracovních sil je svět propojen více než kdy jindy. Pro budoucnost společnosti i podnikání budou klíčové jazykové dovednosti, mezikulturní porozumění, globální povědomí a mezinárodní myšlení.
 • Studenti si rozvinou jazykové dovednosti především v angličtině a němčině. Katedra jazyků umožňuje dále pak dílčí konzultace a stejně tak i skupinové nebo individuální vzdělávání na další světové jazyky jako jsou španělština, francouzština, ruština a další. Pro zahraniční studenty jsou připraveny kurzy češtiny pro cizince.

Bc. Libor Mattuš

Biohacking

 • Biohacking je progresivní obor, který v USA proslavil investor a podnikatel v technologiích ze Silicon Valley Dave Asprey. Jsou s ním spojována velká jména fyzické i mentální optimalizace, jako celosvětově uznávaný odborník na fungování těla Ben Greenfield nebo autor proslulých bestsellerů Tim Ferriss.
 • V České republice se jedná o nové zaměření, které si pro svou praktickou hodnotu a užitek razí cestu i do podnikatelského vysokoškolského vzdělávání. Jeho cílem je optimalizace duševního výkonu, fyzického zdraví a možností regenerace po naplněných pracovních dnech, podle principů moderní medicíny, tradičních cvičení a osobních zkušeností.

Kontaktujte nás

Studijní referent

+420 605 206 641