Bakalářské studium Mezinárodní podnikání (BSBA)

Každý student získá během studia veškeré potřebné znalosti pro porozumění obvyklým rolím v organizaci jakéhokoliv typu a dostatek praktických dovedností pro to, aby byl úspěšný v budoucí roli podnikatele v mezinárodním prostředí.

S postupným procházením studiem ubývá množství teorie ve prospěch sílící praxe, studenti se ze skupinového rozdělení více individualizují a končí tím, že jsou již jen v praxi a v diskuzních rozvojových skupinách s mentory. Obsah studia připravuje na navazující magisterský obor, kde studenti budou zvládat úroveň řízení a vedení. Vzdělávání je kombinací online a offline výuky.

S postupným procházením studiem ubývá množství teorie ve prospěch sílící praxe, studenti se ze skupinového rozdělení více individualizují a končí tím, že jsou již jen v praxi a v diskuzních rozvojových skupinách s mentory. Obsah studia připravuje na navazující magisterský obor, kde budou zvládat úroveň řízení a vedení. Vzdělávání je kombinací on-line a off-line výuky.

CURRICULUM

Výroba a produkce

Studenti porozumí smyslu oddělení a jeho postavení ve firmě. Budou chápat, jak funguje realizace, tedy příprava, realizační část a ukončení produkčního cyklu. Zároveň budou schopni chápat principy a rozdílnosti mezi výrobou, na jejímž konci je materiální produkt a realizací, kde je jejím výsledkem produkt nemateriálního charakteru (například služba).

Garanti oboru

prof. Dr. Ing. JIŘÍ MAREK Ph.D., DBA
doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEng.

Historie, politologie a vývoj chování organizací

Studenti budou rozumět tomu, jak se vyvíjela naše společnost, lidé v ní i její mocenské celky. Pochopí, jaký má historie vliv na dění v současnosti v celosvětovém měřítku. Zjistí, jak se vyvíjely politické systémy a jak fungují jednotlivá státní zřízení jako manifest managementu na nejvyšší úrovni. Studenti porozumí tomu, jak funguje veřejná správa a jaký je rozdíl jejího fungování oproti komerční sféře.

Ekonomika a finance

Studenti díky výuce pochopí význam ekonomiky a financí v životě člověka a společnosti. Porozumí financím v podnikání a ekonomice organizace, stejně tak jako financím a ekonomice v osobním životě. Porozumí také toku peněz uvnitř firmy, bankovnictví, finančním trhům, finančním produktům, produktům pojišťovnictví, účetnictví, daňovému systému a vyznají se i v pojmu investování. Tyto vědomosti budou schopni využít v praxi při volbě vhodné cesty pro správné hospodaření s penězi ve firmě i v osobní rovině na základě toho, v jaké finanční situaci se zrovna nachází.

Informační systémy a technologie

Studenti pochopí postavení IS/IT v organizaci a budou znát jejich rétoriku. Dále budou schopni zvolit vhodný software i hardware dle svých potřeb. Složitější problémy budou umět zadávat příslušnému oddělení. Takové požadavky se naučí správně formulovat a vyhodnotit, zda jsou vyřešeny. Problémy jednoduššího charakteru budou schopni řešit samostatně. Kombinace těchto znalostí jim pomůže dosahovat určených výsledků.

Komplexní personalistika

Studenti poznají smysl personalistiky a její postavení v organizaci. Porozumí všem procesům, které zde probíhají a budou je umět vykonávat. Budou znát systémy řízení personalistiky a budou schopni pracovat s odměňováním, motivací a rozvojem lidí. Pochopí principy měření vztahů mezi lidmi a vyznají se v tématu firemní kultury a firemního klimatu, které budou umět správně nastavit, ovlivňovat a sledovat. Studenti budou schopni správně a efektivně přivádět lidi do organizace, vybrat vhodného člověka pro roli, řádně ho etablovat, případně se s ním korektně pracovně rozloučit.

Podnikání a obchod

Studenti pochopí principy podnikání. Budou umět založit vlastní firmu a přistupovat k ní tak, aby byla progresivně zisková. Pro dosahování úspěchů si osvojí dovednost navázat vztah s klientem a rozvíjet jej tak, aby vedl k obchodnímu přátelství. Naučí se rozpoznávat klientovy obavy, přání a potřeby a zvolit vhodné způsoby jejich řešení. Na základě osvojených dovedností budou způsobilí prodávat tak rychle, a tak často, jak to je jen možné.

Garant oboru

Mgr. et Mgr. Petr Pacher, Ph.D., MBA

Aplikovaná psychologie

Studenti se vyznají v osobnosti člověka a naučí se konstruktivně komunikovat. Budou umět používat tyto kompetence v osobním i pracovním životě tak, že budou schopni vyřešit jakýkoliv konflikt a vytvářet tak zdravé a kvalitní vztahy. Psychologie studenty naučí autenticky poznávat sami sebe i ostatní. Lépe porozumí emocím a potřebám svým i druhých lidí včetně toho, že na ně budou umět efektivně reagovat.

Garant oboru

Mgr. et Mgr. Michaela Píšková, MBA

Právo

Studenti porozumí principům fungování práva, vyznají se v základech jednotlivých právních oblastí a naučí se právní terminologii. V právu se budou umět orientovat tak, aby dokázali nalézt vše, co s ním souvisí. Studenti budou rozumět základní úpravě smluv a dokáží posoudit, zda koncepce právních dokumentů je z hlediska principů a významů v souladu s jejich potřebami či s potřebami organizace. V případě, že budou potřebovat specialistu, budou vědět, koho oslovit.

PR a marketing

Studenti porozumí roli marketingu a PR v organizaci. Budou schopni definovat cílovou skupinu a oslovit ji vhodnými prostředky, které povedou ke chtěné reakci ze strany klienta. Budou rozumět nástrojům, které jsou v rámci marketingu využívané. Porozumí rozdílným principům online a offline marketingu. Dokáží jej zadávat tak, aby přinášel adekvátní výsledky, cestu k nim průběžně sledovat a upravovat postup v případě nevhodně zvolené strategie. Před zahájením i během marketingové akce dokáží zrealizovat korektní analýzy i experimenty a zhodnocovat dopad jejich výsledků. Na získané poznatky budou umět nahlížet optikou klienta a budou schopni sledovat změny klientova chování v čase a reagovat na ně. Studenti budou umět realizovat, naplánovat a vyhodnotit jak interní PR, tedy vztahy mezi pracovníky, firemní klima, vnitrofiremní akce podporující týmového ducha, tak externí PR jako je například zákaznický klub, výstavy, veletrhy, sponzoring, charita apod.

Kvalita a její řízení

Studenti porozumí procesnímu i projektovému přístupu a dokáží ho vhodně formulovat a popisovat. Při výkonu činnosti vedoucí k určenému výsledku budou schopni rozpoznat, zda je zvolený postup vhodný a zda je správně systematický. V případě problémů při dosahování cílů budou umět identifikovat nesrovnalosti v procesu a navrhnout postup tak, aby bylo výsledku dosaženo.

Management a leadership

Studenti porozumí vedení na všech úrovních – od základní úrovně vedení, přes střední manažerskou úroveň, až po nejvyšší management. Pochopí principy managementu jiných struktur, jako je například multilevel struktura či řízení militární organizace. Studenti budou schopni přistupovat k řízení adekvátním způsobem na základě typu organizace, tedy zda se jedná o korporaci nebo nadaci, či organizaci zabývající se službami nebo výrobou, a také na základě oblasti ve firmě.

Garant oboru

Mgr. et Mgr. Petr Pacher, Ph.D., MBA

Biohacking

Studenti se přes vlastní zkušenost seznámí s důležitostí správně nastaveného životního stylu. Obor je exaktním manifestem hodnoty „rovnováha“, což zajišťuje vhodnou kombinací rozvoje kritického myšlení, meta-učení, pohybové aktivity, výživy a jiných zaměření. Studenti se také naučí učit se takovým způsobem, který je pro jejich budoucí život skutečně prospěšný. Budou umět spojovat informace mezi sebou, aby je následně dokázali maximálně využít a aplikovat v praxi. Studenti si osvojí způsob oddělování důležitých faktů od méně podstatných a zbytečných informací.

Garant oboru


Libor Mattuš

Jazykové vzdělání

Studenti rozvinou svoje jazykové dovednosti v jazycích: angličtina, čeština, němčina, španělština, ruština a čínština.

JIŽ NYNÍ MŮŽETE PODÁVAT PŘIHLÁŠKU

OTEVÍRÁME V ZÁŘÍ 2021

Máte-li dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
Pište na e-mail info@essentialcollege.cz nebo volejte na +420 702 161 100.

Můžete využít také kontaktní formulář níže.